HUISREGELS

Iedere bezoeker en medewerker dient zich binnen coffeeshop t’Bunkertje te gedragen volgens de regels van goed fatsoen. Daardoor blijft coffeeshop t’Bunkertje gezellig en veilig voor iedereen die de coffeeshop bezoekt. De onderstaande punten geven aan wat in ieder geval de grenzen van goed fatsoen overschrijdt.

HUISREGELS 'T BUNKERTJE

Het overtreden van de regels 1 t/m 8 leidt altijd tot verwijdering uit de coffeeshop. Bij regel 9 t/m 14 wordt de betrokkene gewaarschuwd, geeft deze geen gehoor dan volgt verwijdering uit de coffeeshop. Deze duurt tenminste tot de eerste bijeenkomst van het managementteam welk dan de uiteindelijke sanctie bepaalt. Als dat een lokaalverbod is, wordt dit gemeld bij de politie. Overtreding van dit verbod leidt tot aangifte en uitzetting door de politie en de bijbehorende gerechtelijke procedure. Van gepleegde strafbare feiten binnen de coffeeshop wordt altijd aangifte gedaan.

 1. Discriminerend en/of fascistisch gedrag ten aanzien van cultuur, ras of seksuele geaardheid.
 2. Bedreigen of mishandelen van medewerkers of bezoekers.
 3. Ongewenste intimiteiten en elke andere vorm van seksueel geweld.
 4. Het dragen van wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden.
 5. Handel en gebruik van harddrugs is verboden. Bezoekers kunnen verzocht worden de inhoud van hun tassen en (broek)zakken te tonen. Bij weigering wordt er van uitgegaan, dat de inhoud tegen één van de huisreglementen verstoot en dient de betrokken bezoeker in kwestie de zaak te verlaten.
 6. Dronkenschap, of ander hinderlijk en aanstootgevend gedrag of het zich niet uiterlijk verzorgen volgens geldende normen en waarden c.q. zich profileren als zijnde zwervend.
 7. De toegang voor personen beneden de 18 jaar. Bezoekers moeten op verzoek legitimatie kunnen tonen.
 8. Eigendommen van de coffeeshop of van bezoekers te beschadigen, te vernielen of ongevraagd mee te nemen.

 • Handel in goederen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie (van handel in gestolen goederen wordt aangifte gedaan)
 • Alcohol drinken en dranken nuttigen welke niet door de coffeeshop zijn verstrekt. Consumptie is verplicht.
 • Fotograferen en filmen binnen de coffeeshop zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie.
 • Zich met meerdere personen bevinden in één toilet en/of toiletten te gebruiken die bedoeld zijn voor het andere geslacht.
 • Gok- en kaartspelen om geld.
 • Overtreding van het reglement uitlokken of aanzetten tot overtreding.
 • De coffeeshop maakt gebruik van camerabewaking. Personen die de coffeeshop betreden stemmen erin toe om opgenomen te worden. (Bij een misdrijf kunnen de opnames als bewijsmateriaal gebruikt worden.)
 • Het management behoudt zich het recht voor om (te grote) groepen de toegang tot de zaak te weigeren.
 • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Gedragsregels t'Bunkertje

null

Regel 1

Dubbel parkeren voor de zaak.

null

Regel 2

Tegen het verkeer in parkeren.

null

Regel 3

Overlast in de vorm van muziek of ander luidruchtig gedrag.

null

Regel 4

Het blokkeren van het trottoir met rijwielen en scooters.

null

Regel 5

Elke andere vorm van hinderlijk gedrag.